Disclaimer

Door deze website te gebruiken stem je in met deze Disclaimer van Fly.nl Vliegtickets.

Fly.nl Vliegtickets, met KvK-nummer 66799228, hierna “Fly” kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat je daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Fly zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Fly zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

Fly is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die je op basis van deze website of de door Fly verstrekte informatie verricht, komen voor jouw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen jou en Fly tot stand komen. Als je een klacht heeft, dan hoort Fly dat graag. Stuur je klacht over de inhoud naar info@fly.nl.

Je mag deze website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Fly of die van licentiegevers. Fly behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kun je altijd via info@fly.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Fly per abuis jouw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Fly weten via info@fly.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Fly verplicht is tot enige schadevergoeding.

Fly behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter van het Arrondissement Noord-Holland.