Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
 1. Fly.nl Vliegtickets, hierna: “Fly”, stelt zich ten doel om vliegtickets, hotelkamers, autohuur en overige te vergelijken voor haar klanten. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Vergelijking” het resultaat van de vergelijking verstaan.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Opdrachtgever” verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de diensten van Fly en Fly de opdracht geeft diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Partner” verstaan: alle door Fly en of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende om vliegtickets, hotelkamers, autohuur en overige te vergelijken voor haar klanten, alsmede alle andere door Fly ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Overeenkomst” verstaan: de rechtsbetrekking tussen een Partner en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Website” verstaan: de Website www.fly.nl
Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Fly aangeboden diensten waarbij Fly producten vergelijkt en aanbiedt.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Fly overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
Artikel 3 De Vergelijking – Overeenkomst
 1. Alle Vergelijkingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Opdrachtgever kan per e-mail contact opnemen met Fly voor een van de aangeboden diensten. Fly zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en een reactie per e-mail versturen.
 3. Opdrachtgever kan geen bestellingen plaatsen op de Website. Middels een Vergelijking op de Website wordt de Opdrachtgever doorgelinkt naar een Partner waar de Overeenkomst tot stand komt.
 4. Als een Partner een Overeenkomst naar de Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Fly kan niet aan zijn Vergelijking worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de Vergelijking van Fly of Overeenkomst van Partner, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op het aanbod van Fly en of de Overeenkomst van Partner dan maken zij geen deel uit van de Vergelijking en of Overeenkomst, tenzij Fly en of Partner deze schriftelijk bevestigt.
 6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen Vergelijking vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Fly en of Partner
Artikel 4 Uitvoering van de Vergelijking – Overeenkomst
 1. Fly zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Fly heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Fly is slechts bemiddelaar welke vliegtickets, hotelkamers, autohuur en overige vergelijkt voor haar Opdrachtgevers.
 4. Voor alle klachten omtrent de geboekte vluchten, hotelkamers, autohuur en overige dient Opdrachtgever contact op te nemen met de betreffende Partner.
 5. Bij het inschakelen en de selectie van derden zal Fly de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Fly, indien nodig, worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Fly aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening, tijdig aan Fly worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de dienstverlening benodigde gegevens niet tijdig aan Fly zijn verstrekt, heeft Fly het recht de uitvoering van de Vergelijking op te schorten en of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Fly zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 8. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Fly hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Fly dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Vergelijking.
Artikel 5 Wijziging van de Vergelijking – Overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de Vergelijking blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Fly en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Vergelijking overgaan.
 2. Indien de Vergelijking wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende Vergelijking gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Vergelijking levert geen wanprestatie van Fly op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijke Vergelijking zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Vergelijking zijn aanvaard door beide partijen.
Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Vergelijking – Overeenkomst
 1. Fly is te allen tijde bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Vergelijking nietig te verklaren.
 2. Voorts is Fly bevoegd de Vergelijking nietig te verklaren indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Vergelijking onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Vergelijking redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Vergelijking voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Fly gerechtigd de Vergelijking terstond en met directe ingang nietig te verklaren zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht kan worden gesteld.
Artikel 7 Annulering

Voor het annuleren van de Overeenkomst na het plaatsen van een bestelling dient contact te worden opgenomen met de Partner. Fly is slechts bemiddelaar tussen Opdrachtgever en Partner en kan op generlei wijze aansprakelijk worden gehouden.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling
 1. Alle genoemde bedragen in de Vergelijking zijn in euro’s en inclusief BTW tenzij anders vermeld.
 2. Fly heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever heeft geen recht op enige vorm van restitutie wanneer het door haar gekochte vliegticket, hotelkamer, autohuur of aanverwante service uiteindelijk goedkoper blijkt te zijn dan wat ze heeft betaald.
 5. Betaling geschiedt via een Partner. Fly heeft geen invloed op de beschikbare betalingsmethoden van Partner.
 6. Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van de door Partner bepaalde betalingstermijn, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 7. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld mede te delen.
 8. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Fly acht het aannemelijk dat de Opdrachtgever alsdan de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal naar alle aannemelijkheid worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Zie betalingsvoorwaarden Partner voor de correcte procedure.
 9. Indien besloten wordt een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, acht Fly het aannemelijk dat de Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten dient te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt waarschijnlijk vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 10. Het staat Partner vrij om pas over te gaan tot levering van de Diensten zolang Opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 6 van dit artikel niet heeft.
Artikel 9 Levering
 1. Levering geschiedt volgens de bepalingen van Partner.
 2. Indien levering niet binnen deze termijn geschiedt, meldt Opdrachtgever dit aan Partner. Fly draagt geen zorg dat levering zo snel mogelijk geschiedt, aangezien dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is en onder de verantwoordelijkheid van Partner valt.
 3. Het niet-tijdig leveren van Partner is voor Fly geen geldige reden voor de ontbinding van de Overeenkomst.
Artikel 10 Garanties

Fly geeft geen garanties omtrent de geleverde Diensten.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Vergelijking. Fly is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. De levertermijn als genoemd in artikel 9 lid 1 van deze Algemene voorwaarden kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon aannemelijk is steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Fly nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Producten of Diensten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten of Diensten te weigeren, noch is Fly enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
 3. Fly is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Fly verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Fly om, als een door Fly ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 4. Fly is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 5. Fly is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van vertragingen van vliegmaatschappijen of ingeschakelde derde.
 6. Fly is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van ongelukken met vliegtuigen.
 7. Fly is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 8. Fly is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Vergelijking, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13 van deze Algemene voorwaarden.
 9. De Opdrachtgever vrijwaart Fly voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 10. Indien Fly aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Fly met betrekking tot haar Diensten.
 11. De aansprakelijkheid van Fly is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Fly niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot nihil.
 12. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Fly.
 13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten
Artikel 12 Overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Fly, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Vergelijking niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Fly zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Fly, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Vergelijking opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer aanhoudt dient Opdrachtgever zich met betrekking tot de Overeenkomst tot Partner te wenden. Indien door Partner overgegaan wordt tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen zullen alle kosten die Fly heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst daarop in mindering worden gebracht.
Artikel 13 Vertrouwelijkheid van gegevens
 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Fly kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 14 Intellectuele eigendom
 1. Fly behoudt zich de rechten van intellectueel eigendom voor.
 2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Fly van gegevens. Opdrachtgever zal Fly vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden
Artikel 14 Intellectuele eigendom
 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft over het bestelproces, of de website van Fly dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@fly.nl.
 2. Voor alle andere klachten kan Opdrachtgever terecht bij de Partner waarvan zij een ticket heeft geboekt of dienst van heeft afgenomen.
Artikel 16 Identiteit van
 1. Fly is bij de KvK geregistreerd onder nummer 66799228 en draagt btw-identificatienummer NL132615678B03. Fly is gevestigd aan Zeeweg 2A, 1753 BB te Sintmaartenszee.
 2. Fly is per e-mail te bereiken via info@fly.nl
Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op de rechtsverhouding tussen Fly en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Fly en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland.